Ordenances

 

01. Ordenança fiscal reguladora per a la gestió dels residus de la construcció

02. Ordenança fiscal reguladora per al registre municipal de parelles de fet

03. Ordenança fiscal reguladora de les mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Paüls

04. Ordenança fiscal reguladora dels colors de la façanes exteriors

05. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre tracció mecànica  (IVTM)

06. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI)

07. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre contruccions, instal·lacions i obres (ICIO)

08. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

09. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública

10. Ordenança fiscal reguladora de taxa per portes i finestres que obren a l'exterior

11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per tinença i circulació de gossos

12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local

13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de la bàscula municipal

14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per solars sense tancar

15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

16. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries

17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

18. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament de l'aigua 

19. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanítiques

20. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local

21. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram 

22. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

23. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

24. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa del casal municipal 

25. Ordenança fiscal reguladora de la taxa del preu públic per la prestació de serveis de l'escola municipal de música de Paüls

26. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d'infants 

27. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives per a l'ingrés de personal

28. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament

29. Ordenança fiscal reguladora de la concessió dels Corros de l'ermita da Sant Roc

30. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d'ús públic local, així como indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

31. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i vials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal