Punt Informació Cadastral

INFORMACIÓ GENERAL

L’Ajuntament de Paüls, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, ha esdevingut un Punt d’Informació Cadastral.

Això significa, que a l'Ajuntament, es podran obtenir certificacions i consultes sobre dades cadastrals, no solament literals o alfanumèriques, sinó també, cartogràfiques. Amb aquesta mesura, es volen evitar desplaçaments a les instal·lacions de la pròpia Direcció General, i facilitar l’accés a aquelles persones que no disposen dels mitjans telemàtics necessaris, realitzant les consultes a través de l’Oficina Virtual del Cadastre.

 

 

QUI POT OBTENIR INFORMACIÓ CADASTRAL?

Qualsevol ciutadà, conforme als següents criteris:

    - Si no és el titular cadastral, podrà obtenir:

 • Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
 • Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.

 

- Si és el titular cadastral, o representant legal del titular, podrà obtenir, prèvia sol·licitud-autorització:

 • Consulta i certificació electrònica de les dades protegides relativa als béns immobles de la seva titularitat.

 

VALIDESA I EFICACIA DE LA DOCUMENTACIÓ EMESA (certificat electrònic)

Els documents generats pel Punt d’Informació Cadastral contindran la data de la seva expedició i un codi electrònic que permeti la comprovació de la seva integritat i autenticitat, i tindran plena validesa i eficàcia de conformitat amb el establert per l’article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributari, i per l’article 41 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

 

PROTECCIÓ DE DADES

La Llei del Cadastre Immobiliari disposa al seu article 51, que tenen la consideració de dades protegides:

 

  - Nom, cognoms, raó social, codi d'identificació i domicili dels qui figurin inscrits en el Cadastre Immobiliari com a titulars.

   

  - Valor cadastral, valor cadastral del terra i valor cadastral de la construcció dels béns immobles individualitzats.

   

  Per a l'accés a aquesta informació, els titulars cadastrals, o els seus representants legals, hauran d'omplir i lliurar en el Punt d'Informació Cadastral la sol·licitud-autorització corresponent.

   

   

  REQUISITS PER L'OBTENCIÓ DE DADES

  Per a l'accés a aquesta informació, els titulars cadastrals, o els seus representants legals, hauran de presentar la sol·licitud d'informació en el model que se'ls facilitarà en el Punt d'Informació Cadastral. A la petició es farà constar; la identitat del sol·licitant i la informació requerida, sent imprescindible la consignació del número d'identificació fiscal del titular cadastral, així com l'original i fotocòpia de l'esmentat document.

  La sol·licitud contindrà a més, la corresponent autorització a l'entitat gestora del servei per accedir a les seves dades des del Punt d'Informació Cadastral. Al costat de la sol·licitud s'ha de presentar; la documentació acreditativa de la representació o autorització amb què s'actuï, la validesa del qual i eficàcia serà constatada pel responsable del servei a la pròpia sol·licitud. El model d'autorització del titular cadastral que s'haurà d'utilitzar se'ls facilitarà en el Punt d'Informació Cadastral.

               - Si no és el titular cadastral, haurà de presentar:

   • Sol·licitud general de l'Ajuntament.

     

   • N.I.F. del sol·licitant (original i còpia).

     

       -Si és el titular cadastral, o representant legal del titular, haurà de presentar:

   • Sol·licitud del titular cadastral, segons model oficial.

     

   • N.I.F. (original i còpia del titular, i, en el seu cas, de la persona autoritzada).

     

   • En el supòsit d'actuació com a representant, s'acompanyarà autorització segons model oficial, la validesa del qual serà de DEU DIES des de la data de la seva expedició.

     

   MÉS INFORMACIÓ:

   www.sedecatastro.gob.es

    

   Model de Sol·licitud d'accés a informació cadastral

    

   Model d'Autorització

   Subscriure a
   Menu

   Menú principal